Shaip është i përkushtuar që ta mbajë këtë faqe interneti të përditësuar dhe të saktë. Nëse megjithatë hasni ndonjë gjë që është e pasaktë ose e vjetëruar, ne do ta vlerësonim nëse mund të na njoftoni. Ju lutemi tregoni se ku në faqen e internetit keni lexuar informacionin. Më pas do ta shikojmë këtë sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi dërgoni përgjigjen tuaj me email në: marketing@shaip.com.

Ne nuk jemi përgjegjës për humbjet si rezultat i pasaktësive ose paplotësisë, as për humbjet që rezultojnë nga problemet e shkaktuara ose të natyrshme në shpërndarjen e informacionit përmes internetit, të tilla si ndërprerje ose ndërprerje. Kur përdorim formularët e internetit, ne përpiqemi të kufizojmë numrin e fushave të kërkuara në minimum. Për çdo humbje të pësuar si rezultat i përdorimit të të dhënave, këshillave ose ideve të ofruara nga ose në emër të Shaip nëpërmjet kësaj faqe interneti, Shaip nuk pranon asnjë përgjegjësi.

Përdorimi i faqes në internet dhe të gjithë përbërësit e saj (përfshirë forume) i nënshtrohet kushtet e përdorimit. Përdorimi i thjeshtë i kësaj faqe interneti nënkupton njohjen dhe pranimin e këtyre kushteve të përdorimit.

Përgjigjet dhe pyetjet e privatësisë të paraqitura me email ose duke përdorur një formë në internet do të trajtohen në të njëjtën mënyrë si letrat. Kjo do të thotë që ju mund të prisni një përgjigje nga ne brenda një periudhe prej 1 muaj më së voni. Në rast të kërkesave komplekse, ne do t'ju njoftojmë brenda 1 muaji nëse na duhen maksimumi 3 muaj.

Do të dhënë personale që ju na siguroni në kontekstin e përgjigjes ose kërkesës suaj për informacion do të përdoret vetëm në përputhje me deklaratën tonë të privatësisë.

Shaip do të bëjë çdo përpjekje të arsyeshme për të mbrojtur sistemet e saj kundër çdo forme përdorimi të paligjshëm. Shaip do të zbatojë masat e duhura teknike dhe organizative për këtë qëllim, duke marrë parasysh, ndër të tjera, gjendjen e teknologjisë. Megjithatë, ajo nuk do të jetë përgjegjëse për çfarëdo humbje, të drejtpërdrejtë dhe/ose të tërthortë, të pësuar nga një përdorues i faqes së internetit, e cila lind si rezultat i përdorimit të paligjshëm të sistemeve të tij nga një palë e tretë.

Shaip nuk pranon asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të internetit në të cilat ose nga të cilat është bërë një hiperlidhje ose referencë tjetër. Produktet ose shërbimet e ofruara nga palët e treta do t'i nënshtrohen termave dhe kushteve të zbatueshme të atyre palëve të treta.

Punonjësit tanë do të bëjnë çdo përpjekje për të garantuar aksesueshmërinë e faqes sonë të internetit dhe për ta përmirësuar vazhdimisht atë. Përfshirë për njerëzit që përdorin softuer të veçantë për shkak të aftësisë së kufizuar.

Kjo faqe në internet është ndërtuar në përputhje me udhëzimet e nivelit WCAG 2.1 të AA. Këto udhëzime janë marrëveshje të njohura ndërkombëtarisht për aksesueshmërinë, qëndrueshmërinë, shkëmbyeshmërinë dhe gjetjen e faqeve të internetit.

Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale për përmbajtjen në këtë faqe interneti i janë dhënë Shaip.

Kopjimi, shpërndarja dhe çdo përdorim tjetër i këtyre materialeve nuk lejohet pa lejen me shkrim të Shaip, përveç dhe vetëm për aq sa parashikohet ndryshe në rregulloret e ligjit detyrues (siç është e drejta për të cituar), përveç nëse përmbajtja specifike dikton ndryshe.

Nëse keni ndonjë pyetje ose probleme në lidhje me aksesin e faqes në internet, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni.