shaip Kushtet e Shërbimit

1. Kushtet

Duke hyrë në faqen e internetit në https://www.shaip.com, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto kushte shërbimi, të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi, dhe pranoni që jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me çdo ligj vendas të zbatueshëm. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë nga këto kushte, ju ndalohet të përdorni ose të hyni në këtë faqe. Materialet e përfshira në këtë faqe interneti mbrohen nga ligji në fuqi për të drejtat e autorit dhe markat tregtare.

2. Përdorni Licencën

 • Jepet leje për të shkarkuar përkohësisht një kopje të materialeve (informacione ose softuer) në faqen e internetit të Shaip-it vetëm për shikim kalimtar personal, jo-tregtar. Ky është dhënia e një licence, jo një transferim i titullit, dhe sipas kësaj licence nuk mund të:
  • modifikojë ose kopje të materialeve;
  • përdorimin e materialeve për ndonjë qëllim komercial, ose për ndonjë shfaqje publike (komerciale apo jo komerciale);
  • përpiquni të dekompiloni ose të ndryshoni inxhinierinë e çdo softueri që gjendet në faqen e internetit të Shaip;
  • hequr të drejtat e autorit apo shpjegimet e tjera të pronarit nga materialet ose
  • transferimin e materialeve te një person tjetër ose "pasqyrimin" e materialeve në ndonjë server tjetër.
 • Kjo licencë do të përfundojë automatikisht nëse ju shkelni ndonjë nga këto kufizime dhe mund të ndërpritet nga Shaip në çdo kohë. Me ndërprerjen e shikimit të këtyre materialeve ose me përfundimin e kësaj licence, ju duhet të shkatërroni çdo material të shkarkuar që posedoni, qoftë në format elektronik apo të printuar.

3. mohim

 • Materialet në faqen e internetit të Shaip-it ofrohen mbi bazën "siç është". Shaip nuk jep asnjë garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, dhe në këtë mënyrë mohon dhe mohon të gjitha garancitë e tjera, duke përfshirë, pa kufizim, garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtueshmërisë, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar ose mosshkeljen e pronësisë intelektuale ose shkelje të tjera të të drejtave.
 • Më tej, Shaip nuk garanton ose nuk bën asnjë përfaqësim në lidhje me saktësinë, rezultatet e mundshme ose besueshmërinë e përdorimit të materialeve në faqen e tij të internetit ose në ndonjë mënyrë tjetër që lidhet me materiale të tilla ose në ndonjë sajt të lidhur me këtë sajt.

4. kufizimet

Në asnjë rast Shaip ose furnizuesit e tij nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëm (përfshirë, pa kufizim, dëme për humbjen e të dhënave ose fitimit, ose për shkak të ndërprerjes së biznesit) që rrjedhin nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur materialet në faqen e internetit të Shaip, edhe nëse Shaip ose përfaqësuesi i autorizuar i Shaip është njoftuar gojarisht ose me shkrim për mundësinë e një dëmtimi të tillë. Për shkak se disa juridiksione nuk lejojnë kufizime në garancitë e nënkuptuara, ose kufizime të përgjegjësisë për dëme pasuese ose të rastësishme, këto kufizime mund të mos zbatohen për ju.

5. Saktësia e materialeve

Materialet që shfaqen në faqen e internetit të Shaip mund të përfshijnë gabime teknike, tipografike ose fotografike. Shaip nuk garanton që ndonjë nga materialet në faqen e tij të internetit është i saktë, i plotë ose aktual. Shaip mund të bëjë ndryshime në materialet e përfshira në faqen e saj të internetit në çdo kohë pa paralajmërim. Megjithatë, Shaip nuk merr asnjë angazhim për përditësimin e materialeve.

6. Links

Shaip nuk i ka shqyrtuar të gjitha faqet e lidhura me faqen e tij të internetit dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë sajti të tillë të lidhur. Përfshirja e ndonjë lidhjeje nuk nënkupton miratimin e sajtit nga Shaip. Përdorimi i çdo faqe interneti të tillë të lidhur është në rrezik të vetë përdoruesit.

7. modifikim

Shaip mund t'i rishikojë këto kushte shërbimi për faqen e saj të internetit në çdo kohë pa paralajmërim. Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni të jeni të detyruar nga versioni aktual aktual i këtyre kushteve të shërbimit.

8. Ligji në fuqi

Këto terma dhe kushte rregullohen nga dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Kentakit dhe ju i nënshtroheni në mënyrë të pakthyeshme juridiksionit ekskluziv të gjykatave në atë shtet ose vendndodhje.